INNA STRONA KOŚCIOŁA

www.nielekajciesie.com.pl

PRZEMOC ● MOLESTOWANIE SEKSUALNE ● PEDOFILIA
NIE WALCZYMY Z KOŚCIOŁEM, LECZ DEMASKUJEMY OBECNE W NIM ZŁO

+

KODEKS KARNY:

Art. 197 § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności… § 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze,,,

Art. 198. Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze…

Art. 199 § 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze…

Art. 200 § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze…

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze…

Art.218 § 1a. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze…

PRZERWIJ MILCZENIE ● UJAWNIJ PATOLOGIE

JAKO KATOLICY STANOWIMY KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTOWY • ZŁO TKWI W KOŚCIELE INSTYTUCJONALNYM I JEST W NIM BARDZO MOCNO ZAKORZENIONE

+

List apostolski – Motu Proprio: Vos estis lux mundi Ojca Świętego Franciszka

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze” (Mt 5, 14). Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa każdego wiernego, aby był przejrzystym wzorem cnót, prawości i świętości. Wszyscy jesteśmy bowiem wezwani do dawania konkretnego świadectwa wiary w Chrystusa w naszym życiu, a zwłaszcza w naszych relacjach z bliźnimi.

Przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym obrażają naszego Pana, powodując u ofiar szkody fizyczne, psychiczne i duchowe oraz szkodzą wspólnocie wiernych. Aby takie zjawiska, w jakichkolwiek formach, nie miały więcej miejsca, potrzebne jest nieustanne i głębokie nawrócenie serc, potwierdzone konkretnymi i skutecznymi działaniami, które angażowałyby wszystkich w Kościele, tak aby osobista świętość i zaangażowanie moralne mogły przyczynić się do krzewienia pełnej wiarygodności przepowiadania ewangelicznego i skuteczności misji Kościoła. […] Dlatego dobrze, aby na poziomie powszechnym zostały przyjęte procedury mające na celu zapobieganie i zwalczanie tych przestępstw, będących zdradą zaufania wiernych.

Pragnę, aby te wysiłki były realizowane w sposób całkowicie eklezjalny, a zatem, by były wyrazem komunii, która utrzymuje nas w jedności, w słuchaniu wzajemnym i czyni otwartymi na wkład osób, którym ten proces nawrócenia leży na sercu. [ czytaj cały tekst ]

VADEMECUM
DOTYCZĄCE WYBRANYCH KWESTII PROCEDURALNYCH W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH NADUŻYĆ SEKSUALNYCH
POPEŁNIANYCH PRZEZ DUCHOWNYCH WOBEC MAŁOLETNICH
[ otwórz ]


WYPOWIEDZI ● BEZ KOMENTARZA

Inteligentny wszystko zauważa.

■ ks. Jacek Prusak SJ: Nie bez kozery ktoś rzucił złośliwie, że „nawrócić księdza, to jak próbować wyprostować ogon świni”.  […] Wyżsi rangą duchowni, tworzący peany na cześć przestępców w koloratkach, to już niestety ciężka duchowa choroba. A mimo to ciągle nas pouczają, znieczuleni na swoją chorobę. Nie wiem, ile kościelnej morfiny trzeba sobie wstrzyknąć, aby być do tego zdolnym. […] Nam pozostaje trwać w Kościele zbudowanym na Jezusie, a nie na księżach, i robić wszystko, aby do takich tragedii nie dochodziło, a zranione owce nie czuły na sobie spojrzenia wilków w koloratkach.

■ ks. Grzegorz Strzelczyk: Biada nam, jeśli nie będziemy mieć odwagi i determinacji, aby wyjaśnić wszystkie przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży. Biada nam, jeśli nie będziemy się domagać wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawców – zarówno samych przestępstw, jak i zaniedbań. Biada nam, jeśli z osądzającym niedowierzaniem reagować będziemy na ujawnianie przez ofiary krzywd, których doznały w Kościele. Biada nam, jeśli nie poświęcimy chwili na poznanie zasad ochrony dzieci i młodzieży, jakie powstają w Kościołach lokalnych. 

■ o. Paweł Gużyński OP: Wystrzegać się hipokryzji, obłudy, fasadowości, udawania, maskarady, wreszcie nobilitacji prostactwa.To jest to, co powinniśmy bardzo przepracować w Kościele. Bo ta postawa w postaci pomalowanej na różowo fasady przynosi nam bardzo wiele szkody. […] Zachowujemy się toksycznie: nam nikt nie może niczego zarzucić, niczego wytknąć.  A już nie daj Boże, jak nam wytkną coś pedały, albo lewacy. To dopiero jest zgroza! My nie ruszymy żadnego śmierdzącego problemu u siebie, ale wara, żeby nam jakiś pedał coś mówił na ten temat.

■ ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Tak w sprawie lustracji, jak i w obecnej sytuacji, władze kościelne wciąż dokonują grzechu zaniechania, czyli latami nie reagują na negatywne zjawiska i nie oczyszczają szeregów kapłańskich. […] Przypominam ten fakt dlatego, że brak reakcji w sprawie lustracji, nazywany często „grzechem zaniechania”, żywcem przypomina brak reakcji w sprawie pedofilii niektórych duchownych. … bardzo ważnym problemem, wciąż zatajanym (i niepokazanym), jest działalność tzw. homo-lobby […] A to jest praprzyczyna wielu pęknięć w Kościele.

■ Głupi wszystko komentuje.

x
Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego!
(wypowiedź hierarchy nt.  filmu „Tylko nie mów nikomu”)
abp Leszek Sławoj Głódź
Gdańsk

x
… kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka.
I zagubi się samo, i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga.
abp Józef Michalik
Przemyśl

x
Poszczekają i przestaną!
(ocena dziennikarzy piętnujących księży-pedofilów)
abp Marek Jędraszewski
Kraków

x
… był wspólnikiem w grzechu cudzołóstwa.
(słowa dotyczą 9-letniego chłopca zgwałconego przez księdza)
bp Andrzej Suski
Toruń

Nagłówki grupujące wypowiedzi są dwuzdaniową sentencją autorstwa Heinricha Heine, jedengo z najwybitniejszych niemieckich poetów, liryków, prozaików i publicystów okresu romantyzmu.

STWIERDZENIA  ● NIEPOZBAWIONE RACJI

abp Grzegorz Ryś: Z przykrością i żalem przeczytałam list Stanisława Obirka – stwierdza będący odpowiedzią na apel ks. Adama Bonieckiego do „braci odchodzących”, by swymi medialnymi wystąpieniami nie obrażali i nie zadawali dodatkowego bólu ludziom, którzy im kiedyś – jako kapłanom – zaufali. […] Czy Stanisław Obirek i inni, równie chętnie dokonujący publicznej apologii swojej decyzji, myślą o tym, jak czują się i co przeżywają ci, którym jako kapłani dawali w konfesjonale rozgrzeszenie, udzielali sakramentu chrztu, odprowadzali w ostatnią drogę najbliższych, dla których sprawowali Eucharystię? Co czują słuchacze kazań i rekolekcji księży X, gdy w publicznym miejscu mogą zobaczyć na własne oczy, że „przyczyna [ich] odejścia była mniej teologiczna, choć po ludzku bardziej zrozumiała” (jak pisze ks. Boniecki).

Nie dobru innych, jak pisze Stanisław Obirek, mają służyć te wypowiedzi: to szukanie aprobaty dla własnej decyzji. […] nikogo nie osądzam, głęboko współczuję tym, którzy decyzję o odejściu podjęli, proszę jedynie o takt, o kulturę odchodzenia – o ciszę. Krytyka tego, co złe w Kościele, jest i słuszna, i pożądana. Nie powinni jej chyba jednak dokonywać ci, którzy odchodzą. Ich motywacja będzie zawsze dwuznaczna.

ks. Piotr Brząkalik: …oskarżenia o pedofilię należą jednak do najbardziej niepewnych. Zwłaszcza, gdy chodzi o oskarżenia po kilkudziesięciu latach, gdy sprawca często już nie żyje. I tu tej ostrożności nigdy za wiele.

[…] chodzi mi tu o jednostronność widzenia ofiar. Całe zainteresowanie, wzrok skupiony został na ofiarach pedofila. I to jest zrozumiałe. Tyle tylko, że chcący, czy niechcący, zniknęły z pola widzenia, umknęły uwadze, także, a może przede wszystkim mediów, inne ofiary w tej samej przecież przestrzeni. A mam na myśli fałszywie oskarżonych. I ja to nawet rozumiem. Ale może przyszedł już czas, żebyśmy tak samo głośno mówili też o fałszywie oskarżonych i równie stanowczo piętnowali pomawiających i fałszywie oskarżających? […]

Może też już czas najwyższy, żeby tę samą uwagę, także medialną, poświęcać tak piętnowaniu pedofilii, jak i fałszywych oskarżycieli? Ale też, jak się okazuje, wyłudzających bez żadnych skrupułów pieniądze od ofiar. Z  równomiernie surowym traktowaniem przez prawo. Jestem przekonany, że wyszłoby to tylko na dobre i byłoby z pożytkiem tak dla sprawy, jak i wszystkich w jakikolwiek sposób w nią wpisanych i wpisywanych.

ks. Andrzej Kobylyński: Potrzebujemy pewnej refleksji […] Jednak ciągle jesteśmy na początku długiej drogi i wciąż widzimy jedynie wierzchołek góry lodowej. Pedofilię można nazwać globalną ogromną plagą moralną […] To strasznie brutalne zjawisko niestety bardzo szybko się rozwija […]. Dlatego potrzebujemy budzenia świadomości i wrażliwości społecznej, aby właściwie zrozumieć skalę dramatu

o. Ludwik Wiśniewski OP: Nienawiść do Kościoła ze strony niewierzących to nie jest coś najgorszego, co mogłoby  nam się przytrafić. Gorsze jest to, że coraz więcej autentycznych chrześcijan nie odnajduje się w naszym Kościele. Coraz więcej katolików jest zgorszonych zachowaniem biskupów i księży oraz tolerowaniem przez nich zła. Jakaś „smuta” zawisła nad polskim Kościołem. Jak można tego nie widzieć?

ks. Waldemar Kulbat: Krytyka w zasadzie jest zjawiskiem pozytywnym. Zazwyczaj polega na jasnej, zobiektywizowanej, racjonalnej ocenie danego stanu rzeczy. Lepiej wysłuchać pożytecznej krytyki, która otworzy nam oczy na jakiś przedtem przez nas niedostrzegany aspekt prawdy, niż rozkoszować się obłudnymi pochwałami, czy pochlebstwami. One nas mogą uśpić albo prowadzić do zaślepienia. 

O PEDOFILII W POLSKIM KOŚCIELE ● FILMY

Katarzyna, ofiara księdza Romana Behrendta TChr: Odkąd skończyłam oglądać film („Zabawa w chowanego”) braci Sekielskich myślę, co napisać. Napiszę krótko. Od poprzedniego filmu „Tylko nie mów nikomu” minął rok. Przez ten rok nic się nie zmieniło. Teraz schemat się powtarza. Można usłyszeć i przeczytać wiele słów oburzenia i wzajemne obrzucanie się odpowiedzialnością zwłaszcza wśród polityków. Dokładnie jak rok temu. Ta sama sytuacja.

Drodzy. My nie potrzebujemy kolejny raz tych Waszych słów żalu czy znowu pustych słów bez pokrycia. Osoby pokrzywdzone potrzebują konkretnych działań. Każda historia to żywy skrzywdzony człowiek. Najłatwiej jest przez kilka godzin wyrażać swoje obudzenie a następnego dnia przejść do porządku dziennego zapominając o tych zbrodniach. Tak, to z pewnością jest łatwiejsze. Ale takiego Kościoła w tym kraju chcecie? Mówicie głośno, że nie. A nic nie robicie. Jak więc odbierać Wasze słowa? .

Ta zbrodnia się nie przedawnia. Nie ma etykiety ważności. Gwałt na dziecku to morderstwo rozciągnięte w czasie. Na ciele i duszy. I na koniec pytanie do katolików, którzy do takiego Kościoła chodzą: Nie budzi się w Was sprzeciw wobec tego, jak postępuje Wasz Kościół? Dalej tak ufnie będziecie powierzać swoje dzieci w ręce księży? Tak, nie każdy ksiądz, to pedofil. Oczywiście, zgadzam się. Ale dopóki nie zrobicie porządku ze swoim Kościołem nie będziecie wiedzieć, który z księży jest tym pedofilem, a który nie. (źródło: FB / Skrzywdzona przez Kościół katolicki)

o. Paweł Gużyński OP (dominikanin): Biskupi nie poszli po rozum do głowy po doświadczeniach amerykańskich, irlandzkich, holenderskich, niemieckich i wszelkich innych, jakie się zdarzyły. Wydaje się, że dobry pożytek z rozumu polega także na tym, że wyciągamy wnioski z cudzych błędów, tymczasem polscy biskupi nie poszli po rozum do głowy. Mimo, że cały świat kościelny wie już, jak to działa, to polscy biskupi zachowują się tak samo, jak wszyscy inni biskupi na świecie przed nimi i to jest absolutnie fatalne. [ …]

Wszyscy na świecie już dawno wiedzą, że te mechanizmy tak będą działały, dlatego tak bardzo podkreśliłem bezcenność świadectwa ofiar, które w tej chwili jest jedyną rzeczą, która może ocalić tę całą historię, to znaczy poprowadzić nas do dobrych i mądrych rozwiązań. […] Ja to postuluję od lat, od lat dostaję za to po plecach. Kwestia mądrego rozdziału Kościoła od państwa musi stanąć w całkowicie nowy sposób. To jest kolejna rzecz, wobec której biskupom kompletnie brak wyobraźni i kompletnie brak wiedzy. […]

Mam nadzieję, że ludzi o wystarczającej sile ducha, sile charakteru, wystarczy do tego, żeby jednak się temu przeciwstawić. Mamy dzisiaj w kulturze polskiej, europejskiej, światowej do czynienia ze swoistym buntem mas, ze swoistą dyktaturą miernot. […] Namawiam księży, nie do buntu wobec Kościoła, nie do postawy negatywnej, destrukcyjnej, tylko do mądrego sprzeciwu i mądrej dojrzałości. Wszędzie tam, gdzie widzimy zło, trzeba się mu przeciwstawić. (Wywiad dla TVN 17.05.2020)

ks. Andrzej Kobylyński: O swojej krzywdzie mówi średnio jedna ofiara na sto, co tylko unaocznia nam tę wielką armię ludzi, będących dookoła nas, którzy w dzieciństwie lub młodości zostali skrzywdzeni seksualnie, ale nikomu o tym nie mówią. Spowodowane jest to poczuciem wstydu, przekonaniem, że nikt nie uwierzy w ich relacje. To również chęć wyparcia, by do tego nigdy nie wracać oraz pragnienie ułożenia sobie dorosłego życia mimo tego, co stało się wiele lat wcześniej. Istnieją liczne mechanizmy psychologiczne oraz psychiczne, które sprawiają, że niezwykle rzadko ofiary mówią o swoim cierpieniu. Do tego dochodzi również problem pewnej niewrażliwości otoczenia, obojętności, chłodu emocjonalnego. Dlatego wiele ofiar jest ukrytych, żyją w cieniu.

ARTYKUŁY ● TREŚCI INSPIRUJĄCE DO GŁĘBOKIEJ REFLEKSJI

Papieski zakaz

Łamanie papieskiego zakazu przebywania w diecezji przez bp. Janiaka powinno być, rzecz jasna, dodatkowym argumentem przeciwko niemu. Zważywszy jednak, że…

FOTOGRAFIE STANOWIĄCE ILUSTRACJE DO ARTYKUŁÓW POBRANO Z INTERNETU I WYKORZYSTYWANE SĄ WYŁĄCZNIE W INTERESIE SPOŁECZNYM NIE SŁUŻĄC OSIĄGNIĘCIU PRZEZ NIKOGO JAKICHKOLWIEK ZYSKÓW

WARTO PRZECZYTAĆ


NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE…

INFORMACJE Z KTÓRYCH TREŚCIĄ WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ ● INFORMACJE, KTÓRE POZWOLĄ ROZWIAĆ WĄTPLIWOŚCI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

116 111 • TELEFON ZAUFANIA
800 100 100 • telefon dla rodziców

CIEKAWE LINKI

PORTAL PRYWATNY PROWADZONY DLA DOBRA SPOŁECZNEGO ●
Portal pomimo zbieżności jego nazwy nie ma nic wspólnego z Fundacją „Nie lękajcie się” oraz osobami w jakikolwiek sposób kiedykolwiek z nią związanymi.
Portal demaskuje zło obecne w Kościele instytucjonalnym, szczególnie heraricznym, lecz  nie podejmuje walki z Kościołem będącym wspólnotą osób wierzących w Boga.
[ czytaj więcej ]

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK