Etos urzędnika
Pracownicy administracji publicznej
Administracja jej etyka i pragmatyka służbowa
Etyka urzędnika – założenia a rzeczywistość. Próba oceny na tle wybranych regulacji etycznych
Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji
Etyka w służbie publicznej
Postawy etyczne pracowników administracji samorządowej
Etykieta wizerunkowa w urzędach samorządu terytorialnego
Obcy czy po prostu Inny? Wybrane etyczne aspekty dehumanizacji
Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym – aspekt demograficzny
Potrzeba i możliwość bycia uczciwym: stanowisko chrześcijańskie
Uczciwość urzędnicza w służbie dobra wspólnego
Prawo do godnego życia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych
Chrześcijańska demokracja w Polsce – Przyczyny słabości i szanse rozwoju
Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzczypospolitej Polskiej
Szkolenie policji z zakresu praw podstawowych
+
+
+
+
+
+
+

 

Konkordat a Konstytucja RP
Konkordat jako element polskiego systemu prawa wyznaniowego
Modele stanowienia prawa w Kościele i ich konsekwencje dla wykładni prawa
Akty nadzwyczajnego zarządzania w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.
Sytuacja prawna dzieci w kontekście chrztu świętego i wychowania religijnego
Kanoniczna pozycja chrzestnych jako duchowych przewodników
Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim
Prawa i obowiązki wiernych ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków rodziny
Przynależność kościelna i obrządkowa dziecka
Sytuacja prawna dzieci w kontekście chrztu świętego i wychowania religijnego
Kompetencje promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim
Procedury kanoniczne do stwierdzenia stanu wolnego
Dyspensa od celibatu kościelnego
Troska duszpasterska Kościoła o osoby pozostające w związkach niesakramentalnych
Duszpasterska troska o rodziny zranione
Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji RP…
Regulacje dotyczące krajobrazu priorytetowego a zagadnienia wolności religijnej emigrantów
Czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla systemu prawnego federacji państw?
Prawo do sakramentu chrztu według Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.
Kodyfikacja prawa kanonicznego katolickich Kościołow wschodnich
Wzajemne powiązania KPK i KKW na płaszczyźnie ich autonomicznego funkcjonwoania
Znaczenie i wartość sakramentalnego małżeństwa
Małżeństwo chrześcijan jako sakrament
Małżeństwo niesakramentalne chrześcijan
Jak ważnie zawrzeć małżeństwo
Forma zawarcia małżeństwa w świetle nowego Kodeksu prawa kanonicznego
Sakramentalność małżeństwa w perspektywie prawnokanonicznej
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim – Teoria i i praktyka
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim
Prawa i obowiązki wiernych ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków rodziny
Ograniczenie prawa wiernego do Eucharystii – kan. 915 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku
Urząd dziekana w aspekcie prawnokanonicznym
Dziekan a duchowieństwo dekanalne. Aspekt prawno- duszpasterski
Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie nauczania, uświęcania i pasterzowania
Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym
Sposoby utraty urzędu proboszcza wedłu Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku
Władza dyspensowania proboszcza i innego prezbitera lub diakona
+
+
+
+
+

 

WARTO PRZECZYTAĆ

OTWÓRZ KATALOG
ZBIÓR 1ZBIÓR 2ZBIÓR 3ZBIÓR 4ZBIÓR 5ZBIÓR 6

 

Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem.
[ Paulo Coelho ]

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK