Etyka jest limitem, który postawili sobie ludzie przegrani, obroną pokonanego, moralnym usprawiedliwieniem dla tych,
którym nie udało się wygrać wszystkiego, stawiając na wszystko.
Roberto Saviano

ROLA WARTOŚCI ETYCZNYCH

„Przez całe życie człowiek realizuje system wartości. Każdy człowiek, jako osoba wolna, ciągle sam dokonuje wyboru pewnych wartości. Sam dokonuje wyboru, co jest dla niego i jego rodziny ważne, cenne, co jest warte poświęcenia, co będzie stanowiło dla niego cel. Przyjęty przez człowieka system wartości oddziałuje na jego osobowość, nadaje sens życiu. Kształtowanie pożądanej hierarchii wartości powinno być widoczne w stawaniu się coraz lepszym. Człowiek w trakcie wartościowania powinien dążyć do wartości wyższych, odrzucając wartości pozorne oraz rezygnować z wartości niższych. (…) Co to są wartości, (…) ? Każdy zadaje sobie to niełatwe do odpowiedzi pytanie na różnych etapach swojego życia lub w różnych sytuacjach życiowych. Jednakże zabieganie, ciągły brak czasu powodują, że nie zatrzymujemy się na dłużej nad tym ważnym i bardzo trudnym zagadnieniem i jego rolą w życiu. Wartości obejmują i porządkują wszystkie wymiary życia ludzkiego. Dotyczą sfery fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej. Stanowią kryteria, które umożliwiają człowiekowi integralny rozwój oraz realizację jego aspiracji życiowych. Wartości określają nasze postawy wobec ludzi oraz rzeczy. Mają wpływ na stany emocjonalne oraz na samoocenę”.

Wartość w świecie codziennego życia i działania człowieka jest zawsze wartością czegoś. Wartość jest czymś pochodnym w stosunku do własności, jakie przysługują przedmiotowi wartościowemu. (Cz. Porębski)

„Wszystkie wartości tworzą system nazywany sieciami wartości. Jeśli niektóre z nich są przez człowieka preferowane i szczególnie wysoko cenione, tworzy się wówczas hierarchia wartości. Hierarchię potrzeb i wartości tworzą ludzie. Człowiek na pierwszym miejscu stawia własne dobro i swoich bliskich oraz wartości z nimi związane, natomiast dla innego najważniejszą wartość może mieć dobro ogółu, pomyślność czy poznanie tajemnic przyrody. Z reguły jest tak, że jesteśmy w stanie ustalić, co jest dla nas i naszych bliskich najważniejsze, a co mniej ważne. Osobiste systemy wartości przeistaczają się pod wpływem zmian. Zmiany te zależą od ogólnospołecznych zmian otoczenia, takich jak przemiany gospodarcze, kulturowe, ustrojowe. Zależne także od następstw życiowych człowieka, rozwoju, dojrzewania, dorastania, starzenia czy zmian, jakimi są okoliczności życiowe, czy też psychika ludzka, która się zmienia pod wpływem przeżycia nowych doświadczeń. x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cz. 1 xxxxx cz. 2

Etyka (z stgr. ἦθος ethos „zwyczaj”) ▪ dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK