Weź życie w swoje ręce. W końcu jest ono Twoje. Nie jesteś tu, aby spełniać oczekiwania innych.
Nie żyj życiem swojej matki, nie żyj życiem swojego ojca, żyj po swojemu.
Rajneesh Chandra Mohan

TRADYCJA NOŚNIKIEM I PRZEKAŹNIKIEM

„Słownik definiuje tradycje, jako zbiór zasad postępowania, który obejmuje poglądy, wiadomości przechodzące z pokolenia na pokolenie, przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom.(…) Tradycja jest więc nośnikiem i przekaźnikiem wartości religijnych, kulturalnych, moralnych i patriotycznych i vive versa. Tradycja jest pomostem między przeszłością i teraźniejszością. Tradycje kultywowane przekazywane z pokolenia na pokolenie zawsze scalały społeczeństwo i naród, a w wielu przypadkach, jak choćby w przypadku Polski, pozwalały narodowi przetrwać nawet wtedy, gdy nasz kraj był wymazany z mapy Europy. Siła tradycji pozwoliła i nadal pozwala Polakom rozsianym po całym globie zachować swoją polską tożsamość i język, mimo iż przyszło im żyć wśród innych narodów i nacji. Ścisły i niezaprzeczalny związek zachodzi przede wszystkim między religią a tradycją i właśnie na ten związek pragnę w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę”.

W utrwalaniu i kultywowaniu zwyczajów rodzinnych jako istotnych elementów kultury domowej ważne miejsce zajmuje więź uczuciowa między członkami rodziny. (Sławomir Cudak)

„Kulturotwórcze funkcje realizowane w środowisku domowym przez rodziców spełniają ważną rolę w procesie wychowania społecznego, patriotycznego, moralnego, estetycznego i intelektualnego. Bierne i czynne uczestnictwo zarówno rodziców, jak i dzieci w różnych dziedzinach kultury duchowej, materialnej oraz w zachowaniach, wzbogaca ich cechy osobowości i charakteru oraz tworzy system wielostronnych, korzystnych społecznie wartości. (…) Każda rodzina przejmuje dorobek kultury minionych pokoleń, utrwalając go, wprowadzając także do jego systemu nowe elementy, wzbogacając tym samym jego treść i zakres. Ten wielostronny i całościowy system kultury osobistej, duchowej, materialnej, w tym także przyjmowane tradycje, obyczaje i zwyczaje we wspólnocie rodzinnej, przekazywane są młodemu pokoleniu.

Obyczaj ▪ ogół powszechnie przyjętych, tradycyjnych obyczajów, właściwych danemu środowisku; forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją. Obyczaj jest elementem kontroli społecznej, stąd jego naruszenie powoduje zazwyczaj negatywną reakcję ze strony grupy. Obyczaje są przekazywane z pokolenia na pokolenie i ulegają zmianom bardzo powoli. Ogół obyczajów w danej zbiorowości tworzy jej obyczajowość. 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK